All About Talking, gevestigd aan Achter den Hof 86, 6436 EH te Amstenrade, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Achter den Hof 86,
6436 EH Amstenrade.
Tel.nr: 0628773744.

Contactpersoon: Majella Lammers is de functionaris gegevensbescherming van All About Talking. Ze is via mail te bereiken op spreken@all-about-talking.nl.

Persoonsgegevens die verwerkt worden zijn:

  • Voor-achternaam 
  • Geslacht 
  • Adresgegevens 
  • Telefoonnummer 
  • Emailadres 
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden niet verwerkt.
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij er toestemming is van ouders of voogd. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ouders wordt aangeraden betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen, om zodoende te voorkomen dat er gegevens van hun kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als U ervan overtuigd bent dat er gegevens verzameld zijn zonder toestemming, neem dan even contact op via spreken@all-about-talking.nl, dan wordt de informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt All About Talking verwerkt persoonsgegevens voor het afhandelen van de betaling van de geleverde dienst en gebruikt emailadressen ten behoeve van een nieuwsbrief/aankondiging.

Geautomatiseerde besluitvorming
All about Talking neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een persoon bij betrokken is. Bewaartermijn persoonsgegevens All About Talking bewaart de gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze worden verzameld. Personalia zoals genoemd worden gedurende een maximum termijn van 12 maanden bewaard, waarna deze automatisch zullen worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
All About Talking verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. All About Talking blijft verantwoordelijk voor deze verwerking. Cookies, of vergelijkbare technieken All About Talking gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door All About Talking. Tevens hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat wil zeggen dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens in ons computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt deze verzoeken insturen via spreken@all-about-talking.nl.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort of id) het documentnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Een reactie volgt zo spoedig mogelijk, binnen twee weken na uw verzoek. All About Talking wilt u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden
All About Talking neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via spreken@all-about-talking.nl

Kvk 14117419
BTW nr
NL097465884B02